มหกรรมการบริบาลดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งประกอบด้วยสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนของโรงพยาบาลเทพธารินทร์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน สถานบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดงาน“มหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน” ขึ้น ใน “เวทแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุขและพอเพียง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้วิธีการจัดการความรู้ ได้เรียนรู้วิธีการนำการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆ

ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ สคส.กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้ สู่องค์กรอัจฉริยะว่า งานมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้บริบาลดูแลผู้ป่วยเบาหวานในสถานพยาบาลทั้งเอกชนและรัฐบาลทั่วประเทศ เป็นเครื่อข่ายที่มีผู้สนใจเรื่องเดียวกันคือ เบาหวานมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความสำเร็จดีๆ ร่วมกัน และนับเป็นครั้งแรกในประเทศที่มีเวทีเช่นนี้ขึ้น ในอดีตคนมักจะมองว่าความรู้คืออำนาจ ใครมีความรู้มากกว่า จะเป็นที่หมายตาของหัวหน้างาน คนจึงมักหวงความรู้เก็บกักความรู้ไว้คนเดียว แต่ในยุคปัจจุบันความรู้คือพลัง ประกอบกับความรู้และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นใครก็ตามที่กักเก็บความรู้เอาไว้ ความรู้นั้นย่อมมีวันหมดอายุ ดังนั้นใครมีความรู้ก็ควรนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันดังสโลแกนว่า “Knowledge Networking is Power” เพราะความรู้ยิ่งให้เรายิ่งได้รับ เมื่อให้ก็เกิดเครือข่ายใหญ่ขึ้นๆ